Home » Основні етапи науково-дослідної роботи реферати та учбові матеріали на um co.ua

Основні етапи науково-дослідної роботи реферати та учбові матеріали на um co.ua

  • by

Формуючи зміст доповіді, відбираючи матеріал, важливо врахувати, що текст, надрукований на трьох сторінках, людина може прочитати за 10 хвилин. Отже, текст виступу може бути обсягом від 3 до 5 сторінок. Ознайомтеся з вимогами щодо оформлення тез, зокрема їхній об’єм, шрифт, поля.

  • Добре представлені висновки легше включити і в наявну систему наукових знань.
  • Додаткові дослідження повинні проводитись у тих же умовах, що й основні.
  • Щоб зібрати потрібні матеріали, застосовують різноманітні методи наукового дослідження, про які вже йшла мова раніше.
  • Тому пояснювальний тип гіпотез частіше використовується в дослідженнях, оскільки вони виводять дослідника на припущення щодо існування певних закономірностей, зв’язків між явищами, чинниками та умовами.

Психологічні дослідження мають спиратися на основні принципи та відповідати логіці їх проведення. Після вибору теми розробляється план дослідження, що складається з вступу, розділів, пунктів, висновків, переліку посилань і додатків. При складанні плану необхідно дотримуватися вимог оформлення державного стандарту. Стадії узагальнення, апробації та реалізації результатів дослідження. — Обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку науки, практичним завданням галузі. Відповідно до цього, до захисту випускної дипломної роботи допускаються особи, які завершили певний курс навчання та успішно пройшли всі атестаційні іспити (екзамени і заліки), передбачені навчальним планом.

Захист дипломної роботи в державній екзаменаційній комісії

При цьому додатково групують отри­маний матеріал досліджень таким чином, щоб з нього випливали ос­новні положення розробленої раніше гіпотези, у результаті чого остан­ня перетворюється на доведене теоретичне положення, теорію. На рівні конкретизації новий результат уточнює відоме, конкретизує окремі положення, що стосуються окремих випадків. На цьому рівні відомий метод, спосіб можуть бути розвинуті і поширені на новий клас об’єктів, систем, явищ. Актуальні для країни напрями і комплексні проблеми досліджень фор­мулюються в директивних документах президента та уряду України, Національної академії наук України на підставі всебічного вивчення стану і перспектив соціально-економічного розвитку держави. Науково-дослідний процес – це чітко організований комплекс дій, спря­мований на отримання нових знань, що розкривають суть процесів і явищ у природі і суспільстві, з метою використання їх у практичній діяльності людей. Це є підставою для критичного аналізу, перегляду, проведення нових досліджень. Ø гіпотеза спрямовує думки дослідника і чітко окреслює коло матеріалів, які повинні бути зібрані в процесі дослідження.

Формулюючи гіпотезу, завжди слід пам’ятати, що гіпотеза, яка не враховує специфіки досліджуваних явищ, може навіть заважати процесу дослідження. Виклад наукових фактів має здійснюватися в контексті загального історичного процесу, історії розвитку певної галузі, бути багатоаспектним, з урахуванням як загальних, так і специфічних особливостей. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення. Перед тим, як розпочати дослідження, необхідно провести огляд літератури і попередній системний аналіз обраної теми, щоб переконатися, що таке дослідження не проводилося раніше. Дослідження – науковий метод вивчення будь-якого об’єкту (предмету, явища) з метою виявлення його закономірностей, які характеризуються об’єктивністю, відтворюваністю, доказовістю, точністю. У межах структурно-функціонального підходу досліджують сутнісно-функціональну, функціонально-генетичну та функціонально-логічну структуру системи.

наукове дослідження етапи

Гіпотеза є одним із методів розвитку наукового знання. Вона має формуватись як таке припущення, при якому на основі ряду факторів можна зробити висновок про існування об’єкта, про зв’язок між явищами або про причини явища, причому цей висновок не можна вважати повністю доведеним. Гіпотеза має з днем працівника освіти формуватись так, щоб з її змісту чітко були зрозумілі положення, що потребують доведень і захисту. Гіпотеза по праву вважається головним методологічним стрижнем будь-якого дослідження. Бажано запропонувати керівнику декілька формулювань гіпотези і разом з ним визначитись у своєму виборі.

Об’єкт дослідження- Це певні існуючі поза і незалежно від нашої свідомості явища реальної дійсності. У науково-дослідній роботі розрізняють напрямку, проблеми і теми. — впровадження та визначення ефективності наукових досліджень. Важливу роль у науковому дослідженні відіграють пізнавальні завдання емпіричного і теоретичного напряму. Стратегічні методологічні положення і принципи знаходять своє тактичне втілення в методах дослідження. Зміст системно-генетичного підходу полягає в розкритті умов зародження, розвитку і перетворення системи. Перш ніж вивчати сучасний стан, необхідно вивчити генезис та розвиток певної науки або сфери практичної діяльності.

Хоча факти потрібні вченому, як повітря, але окремо взяті вони ще не наука. Факти стають складовою частиною наукових знань, якщо вони виступають у систематизованому узагальненому вигляді. Візуальні, або графічні, методи — графи, схеми, діаграми, картограми та ін. Дають змогу отримати синтезоване уявлення про досліджуваний об’єкт і водночас наочно показати його складові, їхню питому вагу, причинно-наслідкові зв’язки, інтенсивність розподілу компонентів у заданому об’ємі. Ці методи тісно пов’язані з комп’ютерними технологіями.

Що відбувається потім?

Треба сказати, що наведена послідовність етапів не повинна розглядатися як жорстка і обов’язково приймається до неухильного виконання схема. Це скоріше загальний принцип алгоритмізації дослідницьких дій. У деяких умовах порядок проходження етапів може змінюватися, дослідник може повертатися до пройдених етапів, не завершивши або навіть не приступивши до виконання наступних, окремі етапи можуть виконуватися частково, а деякі навіть випадати.

Дипломна робота: етапи наукового дослідження

Якщо праця планується представити комісії, що складається з професіоналів у тій галузі, до якої належить, формулювання повинні бути максимально зрозумілими і прозорими. П’ятий етап включає обробку та аналіз результатів дослідження, яке проводилося згідно з розробленою програмою і методикою, а також формулювання висновків і рекомендацій за результатами дослідження. За якісною обробкою даних слід вирішальна фаза наукового дослідження – інтерпретація результатів. Часто цю фазу називають теоретичним опрацюванням, підкреслюючи її відмінність від емпіричної статистичної обробки.

Вона дозволяє виділити, а потім описати суттєві складові об’єкта — елементи, підсистеми, компоненти, зв’язки, властивості, функції та ін. Опис структури об’єкта полягає в його поділі на складові та встановленні характеру взаємозв’язків між ними. Проблема (від греч. problema – задача, завдання) є теоретичне або фактичне питання, що вимагає дозволу. Це питання може встати перед дослідником як деякий пропуск в знаннях і уміннях, необхідних в практиці, в тому числі в науковій практиці. Мета вступу — показати, що представлені дослідження є розвитком, продовженням або спростуванням встановлених положень, полемікою з іншими напрямами чи окремими науковцями. У вступі визначають проблему та її актуальність, аналізують останні дослідження і публікації, в яких започатковано вирішення означеної проблеми, окреслюють питання, яким присвячена стаття.

Окрім того, враховують уміння студента донести зміст реферату, його основні ідеї до аудиторії слухачів, зацікавити їх проблематикою. При побудові гіпотези слід пам’ятати, що умовивід йде від наслідку (того чи іншого факту, явища) або від схожості наслідків (чи ознак) до схожості основ. Необхідність її випливає із самої суті гіпотези як припущення. Перевірена, обґрунтована, підтверджена експериментами, фактами, аргументами гіпотеза здатна перетворитись в достовірне знання. Не можна досліджувати перебіг певного політичного явища залежно від одночасної дії багатьох чинників. Наприклад, не можна досліджувати залежність уявлень про ефективність виборчої системи в Україні від певних якостей електорату на Сході і Заході , не беручи до уваги відмінний історичний шлях до демократії населення лівобережної і правобережної України. Без цього не можна з’ясувати, що ж саме впливає на процес формування уявлень про виборчу систему, на ставлення до неї наших сучасників, на можливість виборчої системи справді відобразити потреби народу.

Результати виконаної науково-дослідної роботи можуть бути використані для складання рефератів, написання наукових статей, монографій, дисертацій, підготовки доповідей на наукових конференціях, що дає змогу зробити їх набутком широкої наукової громадськості. Первинні, або попередні, гіпотези в процесі дослідження зазвичай неод­норазово аналізуються, критикуються, уточнюються і в результаті стають достовірнішими. За видами зв’язку із суспільним виробництвом наукові дослідження поді­ляють на роботи, спрямовані на створення нових технологічних процесів, машин, конструкцій, підвищення ефективності виробництва, поліпшення умов праці, розвиток особистості тощо. Емпіричні завдання – спрямовані на виявлення, точний опис, докладне вивчення різних фак­торів досліджуваних процесів та явищ.